Veelgestelde vragen

Naar aanleiding van een aantal vragen van geïnteresseerden, hebben we geprobeerd hier middels bijgaand overzicht, zo goed mogelijk antwoord op te geven.

Is er al een indicatie van de prijsklassen van de woningen?

De vanaf prijs bedraagt € 299.000 VON. Voor start verkoop zullen per categorie woningen een indicatieprijs worden gecommuniceerd.

Zie hiervoor de koopsommenlijst.

Is er een brochure en/of wat meer informatie en eventuele extra mogelijkheden?

De brochure is digitaal beschikbaar en als PDF te downloaden.

Is er meer informatie over genoemde bouwnummers?

De informatie over de verschillende bouwnummers vindt u op de pagina woningen

Wat zijn de indicatieprijzen voor de bouwnummers 10 t/m 13 en op welke windrichting liggen de achtertuinen?

De prijzen zijn terug te vinden op de koopsommenlijst.

De achtertuinen van de bouwnummers 10 t/m 13 zijn gelegen op het zuidwesten.

Welke bouwnummers hebben een tuin op het zuiden of westen?

De indeling van de tuinen van de bouwnummers ten opzichte van de windrichting:

 • Zuiden: Geen
 • Zuidwesten: 10 t/m 13
 • Westen: Geen
 • Zuidoosten: 1 t/m 9
 • Noordwesten: 14 t/m 18

Waar kan ik de prijslijst en plattegronden vinden van de woningen?

De prijzen vindt u op de pagina met de koopsommenlijst 

Plattegronden vindt u op de pagina’s per woningtype en bouwnummers.

Zijn de woningen energieneutraal?

De woningen zijn niet energieneutraal.

Wanneer begint de bouw van de woningen?

De start bouw van de woningen is afhankelijk van de bestemmingsplan procedure. Wij verwachten in het 1e kwartaal 2018 te kunnen starten met de bouw.

Wanneer kan er worden ingeschreven?

De inschrijving op bouwnummer is op het moment van Start Verkoop.

8 april is de start-verkoop-bijeenkomst in Hofstede Meerzigt in Zoetermeer.

De inschrijvingsprocedure sluit op 20 april 2017 om 17.00 uur.

Is er meer informatie over woon- en perceeloppervlakte?

Op de pagina’s per woningtype en bouwnummers vindt u de eigenschappen.

Informatie over woon- en perceeloppervlakte vindt u tevens terug in de koopsommenlijst.

Zitten er garages bij de woningen?

Bij bouwnummer 2, 3, 4, 5 en 9 is een garage aanwezig. Bouwnummer 11 en 12 hebben een hooimijt (soort carport) waaronder geparkeerd kan worden. Bij de overige bouwnummers kan op eigen terrein worden geparkeerd.

Is er iets bekend over de indeling van de woning?

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

Indien u zicht heeft ingeschreven als geïnteresseerde op de website, ontvangt u via de mail met enige regelmaat updates.

Als er relevante informatie voorhanden is, wordt die met u gedeeld.  Nog niet ingeschreven? Vul het formulier in.

U kunt tevens de speciale Erf Zilverster App downloaden in de Appstore en in de Google Play store.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

Dit is geheel afhankelijk wanneer er gestart wordt met de bouw. Naast de oplevering van de woning dient ook het binnenterrein gereed te zijn. Zodra er gestart is met de bouw wordt u door de ontwikkelaar / aannemer op de hoogte gehouden.

Welke woning heeft veel ruimte op de begane grond?

Bouwnummer 10 en 13 hebben veel ruimte op de begane grond, dit geldt ook voor de bouwnummer 11 en 12.

Bekijk de specificaties op de pagina met woningtypen en bouwnummers.

Bouwnummers zijn niet duidelijk zichtbaar op de website, is er een betere tekening?

De afbeeldingen, tekeningen en plattegronden zijn geschikt voor weergave op het scherm.

Hoogwaardige afbeeldingen staan ook in de geprinte/gedrukte verkoopdocumentatie, waar alle gegevens duidelijk instaan.

Worden de woningen onder garantie van Woningborg gebouwd?

Ja, de woningen worden gebouwd door BVR Bouw BV onder woningborggarantie. Het project is reeds aangemeld bij Woningborg onder nummer W-2017-04459-E001.

Is er een bezonningsdiagram beschikbaar?

Er is geen bezonningsdiagram beschikbaar. U heeft wel de mogelijkheid om op de locatie te kijken, alwaar u kunt ervaren hoe de zon staat. De locatie is (vooralsnog) vrij toegankelijk.

Hoe zit het met de bouwrente?

U betaalt bouwrente bij de bouw, aan de bouwer van de woning. Deze rente gaat in vanaf het moment van sluiten van de aannemingsovereenkomst, wanneer de bouwer reeds kosten heeft gemaakt voor de bouw. Voor dit project geldt dat de bouwrente op zijn vroegst ingaat zodra aan de opschortende voorwaarden is voldaan zoals omschreven in de aannemingsovereenkomst.

Artist impression wijkt af van tekening Hollandschap op de website, klopt dit?

De tekening van Hollandschap op de website is een Voorlopig Ontwerp en geeft de sfeer weer van de toe te passen materialen. De artist impression wijkt ten opzichte van de tekening van Hollandschap niet veel af, dit gezien dit een sfeerimpressie weergeeft. Aan de artist impression kunnen ook geen rechten worden ontleend.

Wat gebeurt er met het groen perceel van de gemeente?

In het herziene bestemmingsplan “Zilversterlocatie” is dit perceel opgenomen met de bestemming Groen. Het voor groenbestemming aangewezen perceel is bestemd voor; groenvoorziening, in- en uitritten, langzame verkeersroutes, extensieve recreatie en water. De gemeente heeft een ruimtelijke visie opgesteld, bekend als “Visie Voorweg”. Beschikbaar op de website van de gemeente Zoetermeer.

Blijven de moestuinen gehandhaafd?

Ja, vooralsnog blijven de moestuinen ongemoeid en er zijn voorlopig ook geen plannen. Ook hier geldt de ruimtelijke visie van de gemeente: “Visie Voorweg”.

Het totale perceel lijkt groter, komt er een fase 2?

Er komt geen 2e fase, zie ook de beantwoording bij de vraag “wat gebeurt er met het groen perceel van de gemeente?”.

Is een keuken in de VON-prijs inbegrepen?

Er is geen keuken of stelpost opgenomen in de VON-prijs. In de woning zijn standaard aansluitpunten voorzien. De standaard aansluitpunten voor de keuken staan omschreven in de technische omschrijving.

Op de verkooptekeningen ontbreken diverse maatvoeringen, zoals diepte van de slaapkamers, kunnen deze maten worden toegevoegd?

Wij hebben de verkooptekeningen hierop aangepast. De maatvoering van de slaapkamers in de breedte, is van wand tot wand, en in de lengte, van wand tot 1.500+. De tekeningen zijn te downloaden via de website erfzilverster.nl. De tekeningen hebben een datum van 12 april 2017.

Wanneer is Start bouw?

De start van de bouw is afhankelijk van de Ruimtelijke Ordening procedure (herziening bestemmingsplan). Indien er geen bezwaren zijn, dan kan de start bouw medio februari 2018 plaatsvinden. Een andere voorwaarde is dat 70% van de woningen (13 van de 18) in dit project verkocht dient te zijn.

Hoeveel parkeerplaatsen komen er voor bezoekers?

Het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers is aangeven op de situatietekening VK-00. De parkeerplaatsen zijn gepositioneerd nabij het karrespoor. In totaal zijn 10 parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien op mandelig gebied. Elke woning heeft minimaal 2 eigen parkeerplaatsen op eigen terrein.

Is er iets bekend over de inrichting van de algemene openbare ruimte (mandelig gebied)?

In hoofdlijnen is dit uitgewerkt en aangegeven op de situatietekening en technische omschrijving. Op het moment van publicatie van deze vragen/antwoorden-lijst wordt dit verder uitgewerkt door een Civieltechnisch adviesbureau. Zodra de stukken definitief zijn, zullen wij de kopers hierover informeren.

Is vrij parkeren in het wijkje toegestaan?

Vrij parkeren is toegestaan voor bezoekers (visite).

Wat is de maandelijkse bijdrage aan het mandelig gebied?

Het mandelig gebied wordt zoals eerder definitief uitgewerkt en op basis van de definitieve stukken wordt een onderhoudsplan opgesteld. Zodra definitieve tekening en onderhoudsplan gereed zijn, zullen wij de kopers hierover informeren. Ons streven is om op korte termijn hier duidelijkheid over te kunnen geven.

Wat houdt de oppervlakte van het perceel in?

Onder oppervlakte van een perceel wordt het volgende verstaan: woning incl. achtertuin en parkeerplaats in de voortuin.
In bijlage 2 – d.d. 12 april 2017 staan per bouwnummer de perceelgrenzen aangegeven (in paars).

Hoe is de afscheiding naar de volkstuintuintjes?

Algemeen
Er zit een watergang tussen de moestuintjes en perceel Erf Zilverster.

Bouwnummer 13
Erfafscheiding tussen perceel bouwnummer 13 en wandelpad door een groenhaag.

Bouwnummer 14 t/m 18
Bij bouwnummer 14 t/m 17 wordt de sloot en achtertuin gescheiden door een achterpad. Bouwnummer 18 grenst aan de sloot.
Er wordt verder niet voorzien in een erfafscheiding.

Is er meer informatie over het mandeligheid binnenterrein (erf)?

Akte van mandeligheid wordt opgesteld door de notaris. Zodra deze gereed is kunnen wij die aan de koper verstrekken.

Zijn de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de woning eigen terrein of openbaar?

De parkeerplaatsen aan de voorzijde van de woning zijn op eigen terrein,
zie ook bijlage 2 – d.d. 12 april 2017 met hierop aangegeven de perceelgrenzen.

Mag er een afscheiding in de voortuin worden geplaatst?

Gezien het karakter van wonen aan een erf is een erfafscheiding plaatsen in de voortuin niet wenselijk.

Is het terrein openbaar gebied of alleen voor eigenaren woningen/bezoekers toegankelijk?

Het terrein is van de 18 eigenaren en wordt in mandeligheid uitgegeven. Voor de eigenaar van de bestaande boerderij is een erfdienstbaarheid gevestigd om met een auto aan de achterkant van zijn woning te komen. Verder is het terrein niet afsluitbaar en is het voor eenieder toegankelijk. Vanuit Hofstede Meerzigt loopt er een wandelpad naar de locatie naar de Voorweg, zie hiervoor bijgaande situatietekening.

Perceel gemeente, groen, hoe wordt dit afgewerkt en is er inspraak van omwonenden mogelijk?

Het terrein wordt verder niet opnieuw ingericht, er wordt hooguit wat gras ingezaaid als het asfalt is verwijderd. Een wandelpad door het gebied wordt aangelegd door BVR, zie eerder getoonde tekening.

Is er een speeltoestel voorzien in het mandelig gebied?

Er is geen speeltoestel voorzien in het mandelig gebied. Als toekomstige bewoners, en eigenaar van het mandelig gebied,
kunt u in de toekomst kiezen om in onderling overleg een speeltoestel plaatsen.

Zijn er ondergrondse vuilcontainers in het mandelig gebied?

Er zijn geen ondergrondse vuilcontainers voorzien in het mandelig gebied. Op dit moment wordt huisvuil aangeboden door middel van het aanbieden van een kliko aan de Voorweg. Opstelplaats voor kliko´s is ook voorzien aan de Voorweg op mandelig gebied, zie hiervoor de situatie tekening VK-00, naast karrespoor aan de Voorweg, afgekort “O.P.”. Vuilniswagen komt niet het terrein op.

Is er nog inspraak over inrichting mandelig gebied?

Met de gemeente en stadsbouwmeester zijn afspraken gemaakt met betrekking tot inrichting van het Erf (mandelig gebied). De uitwerking tot definitieve tekeningen vindt momenteel plaats. Inspraak is nu dan ook niet mogelijk.

Wie wordt eigenaar van het mandelig gebied?

Eigenaren van de 18 woningen worden eigenaar van het mandelig gebied.

Wie gaat beheer en onderhoud doen van het openbaar binnen gebied? Wat zijn de kosten indien dit door bewoners dient te gebeuren?

Zodra de tekeningen definitief zijn, zullen wij een onderhoudsplan opstellen van het mandelig gebied. Het beheer kunnen wij het eerste jaar vrijblijvend aanbieden maar uiteraard kan dit ook collectief door de bewoners worden gedaan. Hierover zullen wij de kopers informeren.

Is er een Politiekeurmerk aanwezig?

Er is geen certificaat voor het Politiekeurmerk. Verschillende onderdelen voldoen wel aan inbraakwerendheid volgens het bouwbesluit, o.a. kozijnen en ramen.

Hoeveel groepen komen er in de meterkast?

In de basis zijn 8 groepen in de meterkast aanwezig. Groepen zijn uitbreidbaar, dus bij de eerste extra groep komt er uitbreiding op de groepenkast met een extra aardlekschakelaar. Uitbreiding is noodzakelijk indien er bijvoorbeeld gekozen wordt voor elektrisch koken of het toepassen van een kraan van Quooker.

Waarom worden de traptreden niet geschilderd en de rest van de trap wel?

Vanuit de fabriek worden de trappen wit gegrond geleverd en de treden niet afgewerkt, aangezien er tot de oplevering over de trap wordt gelopen.

Komt er ook zand in de kruipruimte?

De kruipruimte is bereikbaar middels een kruipluik zoals aangegeven op tekening. In de kruipruimte is een zandlaag aanwezig.

Hebben de woningen 14 t/m 18 een achterom?

Deze woningen hebben een achterom, via het erf langs bouwnummer 14 is het achterpad te bereiken, zie hiervoor ook de situatietekening VK-00.

Welke bouwnummers hebben een tuin op het zuiden of westen?

 • Zuidwesten: 10 t/m 13
 • Zuidoosten: 1 t/m 9
 • Noordwesten: 14 t/m 18

Is het in de erfafscheiding toegestaan, tussen de bouwnummers 1 t/m 9 en het perceel van de gemeente, om een poort te plaatsen?

De erfafscheiding is een groenhaag. Het is niet toegestaan om hier een poort (of hek of deur) in te plaatsen. De erfafscheiding dient in stand te worden gehouden.

Mogen er schuttingen worden geplaatst en wat is de maximale hoogte van de erfafscheiding?

Ja, hiervoor zijn vastgestelde regels, maximale hoogte 2,0 m (opgenomen in bestemmingsplan) en meer informatie over het plaatsen van een schutting is te vinden op: https://www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/buren/erfafscheiding

Wat is het materiaal van de binnenwanden?

Er worden verschillende materialen toegepast, zoals ook wordt weergegeven in de technische omschrijving. Hieronder in het kort een weergave van de toe te passen materialen binnenwanden:

 • Begane grond en 1e verdieping: cellenbeton
 • 2e verdieping/ zolder onder kap: metall stud
 • Vrijstaande woningen (bouwnummers 10 t/m 13) wordt tot aan de houten zoldervloer cellenbeton toegepast. Vanaf vloerniveau zoldervloer tot nok metall stud.
 • De wanden worden behangklaar afgewerkt. In de technische omschrijving wordt duidelijk omschreven wat onder “behangklaar afwerken” wordt verstaan.

Bij bouwnummer 11 en 12 in de brochure is het geen omschreven bij kenmerken van de woning 1e verdieping niet overeenkomstig met de bijbehorende tekeningen, wat hier aan te houden?

Klopt, de kenmerken in de brochure zijn per abuis aanvankelijk foutief weergegeven, dit moet zijn:

1e verdieping

 • 4 slaapkamers moet zijn 3 slaapkamers
 • 2 luxe badkamers moet zijn 1 luxe badkamer
 • Afzonderlijk toilet, niet aanwezig, toilet zit in de badkamer

De tekeningen van bouwnummer 11 en bouwnummer 12 dienen hier dan ook te worden aangehouden.

Is het mogelijkheid om de inrichting van de woning te wijzigen?

De inrichting van de woning kan worden gewijzigd. Na het ondertekenen van de Koopovereenkomst en Aannemingsovereenkomst krijgt u een uitnodiging van de Kopersbegeleider om uw wensen kenbaar te maken.

Zijn er dakkapellen toegestaan?

Nee, hierover zijn afspraken gemaakt met de Welstand dat dit niet is toegestaan.

Is een uitbouw aan de achterzijde toegestaan?

Uitbouw aan de achterzijde van de woning is mogelijk bij bouwnummer 1 t/m 9 en 14 t/m 18. Wij kunnen u deze optie aanbieden, passend  binnen de architectuur en regelgeving (bestemmingsplan en bouwbesluit).

Zijn er extra dakvensters mogelijk?

Extra dakvensters zijn mogelijk. In het gesprek met de kopersbegeleider kan dit worden besproken. De afmeting van de dakramen kunnen niet worden gewijzigd.

Zijn de woningen energieneutraal?

Nee, vanwege de ligging en ontwerp van de woning is dit niet mogelijk.

Hoeveel PV-panelen worden op het dak geplaatst?

Dit is afhankelijk van type woning. Aantallen staan aangegeven op de geveltekening.

Welke EPC-norm wordt er aangehouden?

0,4; minimaal volgens bouwbesluit.

Is er een vide mogelijk in bouwnummer 10 t/m 13?

Dit is niet mogelijk om de volgende 2 redenen, te weten;

 1. constructief i.v.m. opvang kapconstructie
 2. bouwbesluit 55% eis; VG/GO wordt niet gehaald.

Kan de kleur van dakpannen/ gevelstenen worden gewijzigd?

Nee, de kleuren van gevelsteen en dakpannen zijn zorgvuldig gekozen door de architect en met Welstand (Stadsbouwmeester) afgestemd.

Zijn de kozijnen voorzien van triple beglazing?

De woningen zijn niet voorzien van triple beglazing maar worden voorzien van dubbele beglazing HR++.

De vurenhouten trappen, kan er ook gekozen worden voor een ander houtsoort?

Er kan gekozen worden uit een ander houtsoort. De kopersbegeleider kan aangeven uit welke houtsoorten gekozen kan worden. 

Hoe is de plafond afwerking onderzijde betonvloer en hoe zijn de naden afgewerkt?

Plafonds worden voorzien van wit spuitwerk. De V-naden in het plafond worden niet dicht gezet.

Hoe is de afwerking onderzijde kap?

Onderzijde kap wordt in kleur wit gegrond.

Kunnen/ mogen de houten bergingen groter uitgevoerd worden?

De bergingen kunnen groter worden uitgevoerd. Dit wordt als een optie aangeboden.
Hierbij dient wel rekening te worden gehouden dat dit invloed zal hebben op de grootte van de tuin.

Mag van de garage een kantoorruimte worden gemaakt?

Binnen de eisen van het bouwbesluit is dit niet mogelijk.

Is uitbreiding van de PV-panelen mogelijk?

Uitbreiding van PV-panelen is mogelijk.

Mag er een carport in de voortuin worden geplaatst?

Er mag geen carport in de voortuin worden geplaatst. In het herziene bestemmingsplan Zilversterlocatie mag geen erfbebouwing plaatsvinden voor de gevellijn.

Is het mogelijk een kierstand op de ramen te kiezen?

Alleen in de valstand is een kierstand als optie mogelijk. Wij zullen deze optie ook aanbieden.

Het kozijn bij de keuken, bouwnummers 14 t/m 18, is voorzien van vast glas. Is het mogelijk om hier een draaiend deel in te maken?

Het is mogelijk om een draaikiepdeur in het vaste deel te maken. Wij zullen deze optie ook aanbieden.

Kan er een berekening worden overlegd van de PV-panelen met betrekking tot de opbrengst?

Vanuit de EPC-berekeningen zijn de opbrengsten van PV-panelen te overleggen. Om een nauwkeurige opbrengst te kunnen overleggen laten wij de leverancier van de PV-panelen een opbrengstberekening opstellen. Deze berekening kunnen wij dan aan de koper overleggen.

Kunnen badkamer en toilet casco worden opgeleverd?

Badkamer en toilet kunnen casco worden opgeleverd.

Kunnen de garages als optie bij de woonruimte worden betrokken?

Dit is niet mogelijk.

Kan de installatieruimte worden verplaatst?

De installatieruimte kan in de woning niet worden verplaatst.

Is er een erfafscheiding aan de achterzijde tussen de kavels onderling?

De bouwnummers 1, 2, 3, 10 en 11 hebben een onderlinge afscheiding in de vorm van een groenhaag. Overige bouwnummers hebben geen onderlinge erfafscheiding. Dit is op de situatietekening VK-00 aangegeven met hierbij de kanttekening dat dit bij bouwnummers 1, 2 en 3 niet goed zichtbaar is.

Wijzigingen indeling badkamer, toilet en verplaatsen wanden?

Wijzigingen in indeling van badkamer en toilet zijn mogelijk. Deze wensen kunnen kenbaar gemaakt worden in het gesprek met de kopersbegeleider.
Wat zijn de afmetingen van de dakramen op de eerste en tweede verdieping?
De afmeting van de dakramen bedraagt 114×118 cm (bxh).

Kunnen de dakramen groter uitgevoerd worden?

De dakramen kunnen niet groter uitgevoerd, er kan worden gekozen voor extra dakramen.

Kan er een dakraam worden geplaatst in de technische ruimte eerste verdieping?

Wij zullen dit onderzoeken of dit mogelijk is. Tijdens het gesprek met de kopersbegeleider zal duidelijk worden of dit technisch is.

Kan er een dakraam worden geplaatst op de overloop tweede verdieping?

Wij zullen dit onderzoeken of dit mogelijk is. Tijdens het gesprek met de kopersbegeleider zal duidelijk worden of dit technisch mogelijk is.

Kan de technische ruimte op de eerste verdieping worden verplaatst naar de tweede verdieping?

De technische ruimte kan niet worden verplaatst.

Is er een lijst met meerwerkopties incl. prijzen?

Deze lijst wordt binnenkort beschikbaar gesteld.

Hoe ziet een huismusvide eruit en waar wordt deze geplaatst?

De huismusvide wordt geplaatst onder de eerste rij dakpannen van bouwnummer 1 en 18. Bij bouwnummer 1 aan de voorzijde van de woning en bouwnummer 18 aan de achterzijde van de woning. Hieronder een afbeelding van de toe te passen huismusvide.

Is er voldoende ruimte voor een kast, bed en bureau in de slaapkamers?

Is er voldoende ruimte voor een kast, bed en bureau in de slaapkamers?
Bijgaand een impressie van de ruimtebeleving van de diverse slaapkamers. Zie ook de webpagina’s per woningtype